Ευρετήριο εντολών BASH

Σε αυτή την σελίδα βρίσκονται ονομαστικά αρκετές εντολές της εφαρμογής Terminal στο Linux, με την αρχική περιγραφή που βρίσκεται στο εγχειρίδιό τους, στα αγγλικά για λόγους κατανόησης της ονομασίας. Για το εγχειρίδιο της κάθε εντολής θα ανοίξετε το terminal και τα γράψετε "man entoli", όπου "entoli" είναι η εντολή της οποίας θέλετε να δείτε το εγχειρίδιο.

AΕπεξεργασία

apt -- Advanced Package Tool

BΕπεξεργασία

CΕπεξεργασία

cal, ncal -- displays a calendar and the date of easter

cat -- concatenate files and print on the standard output

chmod -- change file mode bits

clear -- clear the terminal screen

cp -- copy files and directories

DΕπεξεργασία

date -- print or set the system date and time

df -- report file system disk space usage

dig -- DNS lookup utility

du -- estimate file space usage

EΕπεξεργασία

echo -- display a line of text

FΕπεξεργασία

find -- search for files in a directory hierarchy

finger -- user information lookup program

free -- Display amount of free and used memory in the system

GΕπεξεργασία

grep, egrep, fgrep, rgrep -- print lines matching a pattern

HΕπεξεργασία

head -- output the first part of files

history -- GNU History Library

IΕπεξεργασία

ifconfig -- configure a network interface

iwconfig -- configure a wireless network interface

JΕπεξεργασία

KΕπεξεργασία

kill -- send a signal to a process

killall -- kill processes by name

LΕπεξεργασία

ln -- make links between files

locate -- find files by name

ls -- list directory contents

lshw -- list hardware

lspci -- list all PCI devices

lsusb -- list USB devices

lwp-request, GET, POST, HEAD -- Simple command line user agent

MΕπεξεργασία

man -- an interface to the on-line reference manuals

mkdir -- make directories

more -- file perusal filter for crt viewing

mv -- move (rename) files

NΕπεξεργασία

nano -- Nano’s ANOther editor, an enhanced free Pico clone

OΕπεξεργασία

PΕπεξεργασία

ping, ping6 -- send ICMP ECHO_REQUEST to network hosts

ps -- εκτυπώνει, στην προκαθορισμένη έξοδο, έναν κατάλογο των διεργασιών (processes) που εκτελούνται.

pwd -- εκτυπώνει, στην προκαθορισμένη έξοδο, την πλήρη διαδρομή (path) που βρίσκεστε.

QΕπεξεργασία

RΕπεξεργασία

rm -- remove files or directories

rmdir -- remove empty directories

SΕπεξεργασία

sed -- stream editor for filtering and transforming text

sudo, sudoedit -- execute a command as another user

TΕπεξεργασία

tail -- output the last part of files

top -- display Linux tasks

touch -- change file timestamps

UΕπεξεργασία

uname -- print system information

uptime -- Tell how long the system has been running

VΕπεξεργασία

vim -- Vi IMproved, a programmers text editor

WΕπεξεργασία

w -- εκτυπώνει, στην προκαθορισμένη έξοδο, έναν πίνακα με το ποιος είναι στον υπολογιστή και τι κάνει

wget -- The non-interactive network downloader

whereis -- εκτυπώνει, στην προκαθορισμένη έξοδο, την πλήρη διαδρομή (path) του εκτελέσιμου, του πηγαίου κώδικα και της τεκμηρίωσης για μία εντολή-πρόγραμμα

which -- εκτυπώνει, στην προκαθορισμένη έξοδο, την πλήρη διαδρομή (path) για μία εντολή-πρόγραμμα

whoami -- εκτυπώνει, στην προκαθορισμένη έξοδο, το όνομα του χρήστη

whois -- client for the whois directory service

XΕπεξεργασία

YΕπεξεργασία

ZΕπεξεργασία