Αριθμητική Ανάλυση(Μηχανικών)

Αριθμητική Ανάλυση
Πληροφορίες Μαθήματος
Κωδικός ΠΟΛ-ΜΑΘ04
Τμήματα Πολιτική Μηχανική
Μηχανολογική Μηχανική
Επίπεδο Προχωρημένο
Προαπαιτούμενα Μαθηματική Ανάλυση,Γραμμική Άλγεβρα,Διαφορικές εξισώσεις
Απαιτείται για Πεπερασμένα στοιχεία


Γραμμικά συστήματα επεξεργασία

Μέθοδος απαλοιφής Gauss επεξεργασία

Πίνακες επεξεργασία

Άξον στοιχεία και ύστερη επανάληψη επεξεργασία

Κατάτμηση LR επεξεργασία

Μέθοδος Cholesky για συμμετρικούς και θετικά ορισμένους πίνακες επεξεργασία

Μέθοδοι υποκατάστασης επεξεργασία

Υπολογισμός αντιστρόφου πίνακα επεξεργασία

Νόρμες πινάκων και διανυσμάτων εκτίμηση σφαλμάτων επεξεργασία

Μη γραμμικά συστήματα επεξεργασία

Παρεμβολή επεξεργασία

Προσαρμογή καμπύλης επεξεργασία

Προσέγγιση συναρτήσεων επεξεργασία

Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα επεξεργασία

Αριθμητική παραγώγιση επεξεργασία

Αριθμητική ολοκλήρωση επεξεργασία

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις επεξεργασία

Μερικές διαφορικές εξισώσεις επεξεργασία